استروئيد تست پروپيونات

  • شروع کننده موضوع amir
  • تاریخ شروع

amir

Senior Member
#1
نام عمومی :تستسترون پرو پیو نات
توضیح :تستسترون پروییو نات یک تستسترون قابل تزریق روغنی رایج است . پروییو نات اضافه شده فعالیت تستسترون را افزایش می دهد اما این دارو هنوز نسبتا ً سریعتر از دیگر نمک های آدمی تستسترون از قبیل سی پیونات و انانتات

testosterone-propionate.jpg

فعالیت می کند . در حالیکه سی پیونات و انانتات هرهفته باید تزریق شوند .
پروییو نات هر سه روز یکبار عموماًتزریق می شود برای اینکه مداوم سطح خون را ثابت نگه دارد. برای بدست آوردن حجم وتوده ماهیچه این دارو نسبتاً مؤثر است .با پروییو نات ،اثرات جانبی آندروژنتیک تا حدودی کمتر گزارش شده ونسبت به دیگر تستسترون ها .احتما لاًدر نتیجه این واقعیت است که سطح خون تا جائیکه باید بالا رود بالانمی رود .استفاده کنندگان این دارو مشکل gynoکمتری را احساس می کنند وهمچنین ذخیره آب کمتری وعموماًادعا میکنند که نگه داشتن آن نسبتبه دیگرتستسترون ها سختر است.این دارو اگر چه هنوز یک تستسترون است ودر مقایسه با همه ی تولیدات تستسترونی اثرات جانبی آندرو ژنتیکی آن غیر قابل اجتناب هستند.همچنین این باید متذکر شود که پروییو نات اغلب یک آمپول دردناک است .
استفاده کنندگان از این دارو مرتباً ازتورم ودرد قابل توجه درروزهای بعد از تزریق شکایت می کنند .
بسته بندی: چندین مقدار مصرف شیشه های ۱۰میلی لیتر ی یا شیشه های
۲ میلی لیتر . ۱۰۰ میلی لیتر =۱ میلی لیتر
مقدار مصرف: متوسط مصرف ۱۰۰الی ۳۰۰ میلی گرم در هفته.