آفدرين,نحوه مصرف,ضرر,فوايد

  • شروع کننده موضوع hani
  • تاریخ شروع

hani

Senior Member
#1
اثر برونکوديلاتور از طريق تحريک گيرنده هایB۲ آدرنرژيک اعمال میشود، اثر وازوپرسور از طريق تحريک گيرندههای B۱آدرنرژيک اعمال میگردد، و اثر ضد احتقان بينی از طريق تحريک گيرندههای آلفا
آدرنرژيک در عروق خونی مخاط بينی میباشد.

ephedrine.jpg

لازم به توضيح است که بر اساس نوشته کتاب کاتزونگ، به طور کلی مکانيسم عمل سمپاتوميمتيکها بدين شرح میباشد که :
اثرات رسپتور آلفايک با واسطٴه پروتئين Gq جفت شونده انجام میشود و Ip۳(اينوزيتول تری فسفات) و DAGاز غشاء رها میشود و بدنبال آن، کلسيم رها شده و آنزيمها فعال میشوند.
رسپتور(گيرنده) آلفادو سبب مهار آدنيليل سيکلاز از راه پروتئين Gi جفت شونده میگردد. رسپتورهای بتا (بتايک بتادو بتاسه) از راه پروتئين Gs جفت شونده آدنيليل سيکلاز را تحريک مینمايند و
غلظت cAMP درون سلولی را افزايش میدهند. و در مورد رسپتورهای دوپامينی : رسپتور D۱، آدنيليل سيکلاز را در نورونها و عضلٴه صاف عروق فعال مینمايد و رسپتور D۲ در مغز مهم است.
موارد مصرف
افدرين در مواردی که نياز به اصلاح هيپوتانسيون يا هيپوتانسيون ارتوستاتيک در بالغين و کودکان وجود دارد، همچنين در برونکواسپاسم حاد و شديد و نيز به عنوان برونکوديلاتور(گشادکنندٴه برونش) در درمان علامتی آسم و در اسپاسم برگشت پذير برونش ناشی از برونشيت مزمن، آمفيزم و ساير بيماريهای انسدادی ريه و نيز به عنوان برطرف کنندٴه احتقان بينی(ضد احتقان) استفاده میشود. [قبلا به عنوان محرک CNS و در درمان نارکولپسی و حالتهای افسردگی نيز کاربرد داشت، اما اين کاربرد هم اکنون تقريبا منسوخ شدهاست.]
طريقه مصرف
اصلاح هيپوتانسيون:
در بالغين : ۲۵ تا ۵۰ ميلی گرم از راه عضلانیIm و يا از راه زيرجلدیSc يا ۱۰ تا ۲۵ ميلی گرم از راه تزريق آهسته وريدی تجويز میشود.در صورت نياز میتوان ۵۰ ميلی گرم ديگر از راه عضلانی يا ۲۵ ميلی گرم ديگر از راه وريدی تجويز نمود. دوز مجدد وريدی بايد در خلال ۵ تا ۱۰ دقيقه تجويز شود. حداکثر دوز روزانه ۱۵۰ ميلی گرم است.
و درکودکان: روزانه ۳ ميلی گرم به ازای هر کيلوگرم وزن بدن از راه زيرجلدی و يا ۱۰۰ ميلی گرم به ازای
هر مترمربع سطح بدن از راه وريدی و منقسم در چهار تا شش دوز تجويز میشود.