مکمل های اسید های آمینه

اسید آمینه یا آمینواسید در شیمی به هر ملکولی که شامل گروه‌های کاربردی آمینه و کربوکسیلیک اسید است گفته می‌شود. اسید آمینه واحد تشکیل دهنده پروتئین است.
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.