تمرینات هوازی و بی هوازی

فعالیت های با شدت متوسط و مدت نسبتا" طولانی که دستگاه های عضلانی بزرگ را فعال می کند و انرژی مورد نیاز برای اجرای آن ها ، تمامی و یا عمده آن از طریق دستگاه هوازی تأمین می شود.